READING


LUYỆN TẬP


Bộ đề nổi tiếng Cambridge được rút ra các phần Reading để các bạn có thể tập trung vào từng kỹ năng riêngCambridge-IELTS-Book-1-to-9

Phần đọc:Bộ đề Cambridge 5

Phần đọc:Bộ đề Cambridge 6

Phần đọc:Bộ đề Cambridge 7

Phần đọc:Bộ đề Cambridge 8

Phần đọc:Bộ đề Cambridge 9

Phần đọc:Bộ đề Cambridge 10

Phần đọc: Bộ đề Cambridge 11

reading2Luyện tập với các bài test

 

 

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved