Có tất cả 12 tenses trong tiếng Anh bao gồm:

 1. Hiện tại đơn(Simple Present)
 2. Hiện tại tiếp diễn(Present Continuous)
 3. Hiện tại hoàn thành(Present Perfect)
 4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn(Present Perfect Continuous)
 5. Quá khứ đơn(Simple Past)
 6. Quá khứ tiếp diễn(Past Continuous)
 7. Quá khứ hoàn thành(Past Perfect)
 8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn(Past Perfect Continuous)
 9. Tương lai đơn(Simple Future)
 10. Tương lai tiếp diễn(Simple Continuous)
 11. Tương lai hoàn thành(Future Perfect)
 12. Tương lai hoàn thành tiếp diễn(Future Perfect Continuous)
15:00 Thời gian còn lạiMins Secs
  © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved