Ôn tập: Direct and reported speech

 1. Lời nói trực tiếp(Direct speech):
  Lời nới trực tiếp là lời nói mà thông tin đi thẳng từ người thứ nhất sang người thứ hai(người thứ nhất nói trực tiếp với người thứ hai). Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ mà người nói dùng. Lời nói trực tiếp phải được đặt trong dấu ngoặc kép””
  Ví dụ: He said,”I’m a student”
 2. Lời nói gián tiếp(Reported speech):
  Lời nói gián tiếp là lời nói thuật lại ý của người nói; thôn tin đi từ người thứ 1=>người thứ 2=>người thứ 3. Trong lời nói gian tiếp thì cấu trúc câu có sự biến đổi về mặt ngữ pháp.
  Ví dụ: Trực tiếp: He said,”I’m a student”
  Gián tiếp: He said he was a student.
20:00 Thời gian còn lạiMins Secs
  © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved