Bài 5: Direct and reported speech

Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp

a.       Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

Ex: She says: “I am a teacher.”

      She says that she is a teacher.

Ex: “I am writing a letter now” Tom says.

      Tom says that he is writing a letter now.
 b.       Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”

→ Tom said (that) he wanted to visit his friend that weekend.

She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

→ She told me (that) she was goingto Dalat the following summer.

10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved