Bài 15: Shorten Adverbial Clauses

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đềnối với nhau bằng liên từ when, beause, while

Điều kiện rút gọn: hai chủ từ phải giống nhau

Công thức:

-Bỏ liên từ (hoặc để lại thì biến thành giới từ)

-Chủ động thì đổi động từ thành V-ing

-Bị động thì dùng p.p (nhưng nếu giữ lại liên từ, hoặc có NOT  thì phải để lại to be và thêm ing vào to be : being+ p.p) -ngoại trừ các liên từ when , if, though thì lại có thể bỏ luôn to be.

Đối với liên từ when, as(khi) mà động từ chính trong mệnh đề đó là to be + N và mang nghĩa “là” thì có thể bỏ luôn to be mà giữ lại danh từ.

10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved