Bài 14: Adverbial Clause

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề phụ làm chức năng của một trạng từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay trạng từ trong câu thông qua các liên từ phụ thuộc.

  • MĐ trạng ngữ được giới thiệu bởi các liên từ phụ thuộc như: because, until, so that, although, if, as though,…
  • Khi mệnh đề trạng ngữ mở đầu câu, Dấu phẩy được dùng để ngăn cách 2 mệnh đề chính phụ.
10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved