Bài 12: Tag Question

Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn ở cuối câu trần thuật. Câu hỏi này được dùng khi người nói muốn xác minh thông tin là đúng hay không hoặc khi khuyến khích một sự hồi đáp từ phía người nghe.

10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved