Bài 11: Would rather

Khi muốn nói thích cái gì hơn, muốn làm gì hơn, người ta thường dùng các cấu trúc với Prefer, Would Prefer hay Would Rather.

Would rather ‘do’ sth = would prefer ‘to do’ st.

“Shall we go by train?”- “Well, I’d prefer to go by car.” hoặc “Well, I’d rather go by car”

NOTE:
Câu phủ định là: would rather not ‘do’ sth.

I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind.
“Do you want to go out this evening?” “I’d rather not.

Would rather you ‘did’ st: Dùng khi muốn người khác làm một điều gì đó.

“Shall I stay here?” “I’d rather you came with us.”

10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved