Bài 10: Inversion

Trong tiếng Anh có những trường hợp phó từ không đứng ở vì trí bình thường của nó mà đảo lên đứng đầu câu nhằm nhấn mạnh hành động của chủ ngữ .

Trong trường hợp đó ngữ pháp có thay đổi, đằng sau phó từ đứng ở đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động tứ chính.

Vd: I had never seen so many people in one room. (= trật tự từ thông thường)

Never had I seen so many people in one room. (= đảo ngữ)

Để có thể làm lại Quiz nhiều lần, sử dụng nút  RETAKE  trong Check Result Page để thiết lập lại.

10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved