IELTS TESTs

Instruction for Cambridge IELTS

 • Bài thi IELTS Listening bao gồm 4 Sections. Thời gian làm bài 40 phút bao gồm 30 phút nghe và 10 phút transfer câu trả lời vào Answer Sheet.
 • Khi làm xong bấm nút CHECK ANSWER để kiểm tra kết quả

Bắt đầu Luyện tập nào

Luyện tập phần 1

 1. Listening 1 Reading 1 Writing 1 Speaking 1
 2. Listening 2 Reading 2 Writing 2 Speaking 2
 3. Listening 3 Reading 3 Writing 3 Speaking 3
 4. Listening 4 Reading 4 Writing 4 Speaking 4

Luyện tập phần 2

 1. Listening 1 Reading 1 Writing 1 Speaking 1
 2. Listening 2 Reading 2 Writing 2 Speaking 2
 3. Listening 3 Reading 3 Writing 3 Speaking 3
 4. Listening 4 Reading 4 Writing 4 Speaking 4

Luyện tập phần 3

 1. Listening 1 Reading 1 Writing 1 Speaking 1
 2. Listening 2 Reading 2 Writing 2 Speaking 2
 3. Listening 3 Reading 3 Writing 3 Speaking 3
 4. Listening 4 Reading 4 Writing 4 Speaking 4

Luyện tập phần 4

 1. Listening 1 Reading 1 Writing 1 Speaking 1
 2. Listening 2 Reading 2 Writing 2 Speaking 2
 3. Listening 3 Reading 3 Writing 3 Speaking 3
 4. Listening 4 Reading 4 Writing 4 Speaking 4

 

 

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved