Grammar trong đề thi đại học thường là những câu hỏi khá dễ dàng để ghi điểm. Để đạt được điểm số cao trong đề thi đại học, trước hết và cũng là quan trọng nhất, chúng ta cần nắm vững lý thuyết ngữ pháp. Nhiều em coi thường việc học thuộc lý thuyết nhưng chúng tôi thấy việc này sẽ giúp rất nhiều trong phòng thi, tạo tâm lý thoải mái, không bị bỡ ngỡ hay hoang mang khi gặp bất kỳ câu hỏi nào.

Nội dung khóa học

DAY 1
Bài 1: Danh từ (Nouns) FREE 00:20:00
Bài 2: Đại từ (Pronouns) FREE 00:20:00
Bài 3: Tính từ (Adjectives) FREE 00:30:00
DAY 2
Bài 4: Trạng từ (Adverbs) 00:30:00
Bài 5: Động từ (Verbs) 00:30:00
Ôn tập:Parts of Speech 00:10:00
DAY 3
Bài 6: Hiện tại (Present) 00:30:00
Bài 7: Quá khứ (Past) 00:30:00
Bài 8: Tương lai (Future) 00:30:00
Ôn tập: Tenses 00:15:00
DAY 4
Bài 9: Động từ nguyên mẫu (Infinitive) 00:30:00
Bài 10: Danh động từ (Gerund: V-ing) 00:30:00
DAY 5
Bài 11: Câu bị động phần 1 (Passive voice: Part I) 00:30:00
Bài 12: Câu bị động phần 2 (Passive voice: Part II) 00:30:00
DAY 6
Bài 13: Lời nói trực tiếp và Gián tiếp phần 1(Direct and reported speech: Part I) FREE 00:30:00
Bài 14: Lời nói trực tiếp và Gián tiếp phần 2(Direct and reported speech: Part II) 00:30:00
Bài 15: Lời nói trực tiếp và Gián tiếp phần 3(Direct and reported speech: Part III) 00:30:00
DAY 7
Bài 16: So sánh ( Comparisons ) 00:30:00
DAY 8
Bài 17:Câu điều kiện ( Conditional sentences) 00:30:00
Bài 18: Câu ao ước với wish/ If only 00:30:00
DAY 9
Bài 19: Mệnh đề quan hệ ( Relative clause ) 00:20:00
DAY 10
Bài 20: Sự hòa hợp giữa động từ và chủ ngữ 00:30:00
Bài 21: Đảo ngữ (Inversion) 00:30:00
DAY 11
Bài 22: Used to 00:10:00
Bài 23: Would rather 00:20:00
DAY 12
Bài 24: Câu hỏi đuôi (Tag Question) 00:30:00
Bài 25: Câu giả định 00:30:00
DAY 13
Bài 26: Cấu trúc song song 00:10:00
Bài 27: Mệnh đề phụ trạng ngữ phần 1 00:30:00
Bài 28: Mệnh đề phụ trạng ngữ phần 2 00:30:00
DAY 14
Bài 29: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ 00:30:00
Bài 30: Mệnh đề phụ danh ngữ (Noun clause) 00:20:00
DAY 15
Tổng hợp Ngữ Pháp 00:30:00
© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved