Tuyển tập toàn bộ các bài Practice test của Cambridge. Bằng cách luyện tập hàng ngày có thể giúp các bạn dễ dàng đạt điểm cao trong kì thi IELTS

Nội dung khóa học

CAMBRIDGE 12
Cambridge IELTS 12: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 12: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 12: Listening Test 3 00:45:00
Cambridge IELTS 12: Listening Test 4 00:45:00
Cambridge IELTS 12: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 12: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 12: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 12: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 11
Cambridge IELTS 11: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 11: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 11: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 11: Listening Test 4 00:45:00
Cambridge IELTS 11: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 11: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 11: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 11: Reading Test 4 01:05:00
CAMBRIDGE 10
Cambridge IELTS 10: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 10: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 10: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 10: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 10: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 10: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 10: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 10: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 09
Cambridge IELTS 9: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 9: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 9: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 9: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 9: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 9: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 9: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 9: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 08
Cambridge IELTS 8: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 8: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 8: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 8: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 8: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 8: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 8: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 8: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 07
Cambridge IELTS 7: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 7: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 7: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 7: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 7: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 7: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 7: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 7: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 06
Cambridge IELTS 6: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 6: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 6: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 6: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 6: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 6: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 6: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 6: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 05
Cambridge IELTS 5: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 5: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 5: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 5: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 5: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 5: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 5: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 5: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 04
Cambridge IELTS 4: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 4: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 4: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 4: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 4: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 4: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 4: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 4: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 03
Cambridge IELTS 3: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 3: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 3: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 3: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 3: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 3: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 3: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 3: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 02
Cambridge IELTS 2: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 2: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 2: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 2: Listening Test 4 00:40:00
Cambridge IELTS 2: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 2: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 2: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 2: Reading Test 4 01:00:00
CAMBRIDGE 01
Cambridge IELTS 1: Reading Test 1 01:00:00
Cambridge IELTS 1: Reading Test 2 01:00:00
Cambridge IELTS 1: Reading Test 3 01:00:00
Cambridge IELTS 1: Reading Test 4 01:00:00
Cambridge IELTS 1: Listening Test 1 00:40:00
Cambridge IELTS 1: Listening Test 2 00:40:00
Cambridge IELTS 1: Listening Test 3 00:40:00
Cambridge IELTS 1: Listening Test 4 00:40:00

Đánh giá khóa học

5

5
1 ratings
  • 5 stars1
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved