Nội dung khóa học

LISTENING COMPREHENSION
TOEIC Test: Part I 00:30:00
TOEIC Test: Part II 00:20:00
TOEIC Test: Part III 00:20:00
TOEIC Test: Part IV 00:20:00
TOEIC Test Listening: Tổng hợp 00:50:00
READING COMPREHENSION
TOEIC Test: Part V 00:30:00
TOEIC Test: Part VI 00:30:00
TOEIC Test: Part VII 00:40:00
TOEIC Test Reading: Tổng hợp 01:00:00
FINAL
TOEIC Final Test 02:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved