You must be logged in to take this course  →   |

Công cụ giúp các bạn thi các bài thi thực tế của TOEIC từ các năm trở lại đây. Do là các đề thi thực, nên luôn luôn bám sát yêu cầu của ETS

Nội dung khóa học

Đề thi TOEIC 2016 02:05:00
Đề thi TOEIC 2015 02:05:00
Đề thi TOEIC 2014 02:05:00
Đề thi TOEIC 2013 02:05:00
Đề thi TOEIC 2012 02:05:00
Đề thi TOEIC 2011 02:05:00
Đề thi TOEIC 2010 02:05:00
Đề thi TOEIC 2009 02:05:00
Đề thi TOEIC 2008 02:05:00
Đề thi TOEIC 2007 02:05:00
Đề thi TOEIC 2006 02:05:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved